หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

1.  วิสัยทัศน์

                        พัฒนาระบบกำลังสำรอง และระบบงานสัสดีให้ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถตรวจสอบและปฏิบัติการได้จริงตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้เยาวชนและกำลังพลสำรองเป็นคนดีของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด

2. พันธกิจ (Mission)

                        2.1 พัฒนาระบบกำลังสำรองและระบบงานสัสดีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

                        2.2 จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้เพียงพอและฝึกเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        2.3 ปลูกฝังอุดมการณ์ให้นักศึกษาวิชาทหารและกำลังพลสำรอง มีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อสนับสนุนราชการ และช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ยามปกติ และพร้อมเป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพ

ในยามไม่ปกติ

                        2.4 ควบคุมจำนวนและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรอง ด้วยการฝึกตามระบบ ตามแผน

                        2.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างเหมาะสม

3. คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษา ฝึกทักษะ ต่อไปนี้

                        การฝึกเบื้องต้น การอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ อาวุธ ยุทธวิธี การสงครามพิเศษ เหล่าทหาร อุดมการณ์ความรักชาติ การพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการในพระราชดำริ เอดส์ – ยาเสพติด การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน

                        โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

                        การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด