ครุภัณฑ์


ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่

ลักษณะอาคาร

จำนวน
นักเรียน
(คน)
จำนวนครุภัณฑ์
(ที่มีจริง)
(ชุด)
สภาพการใช้งาน หมายเหตุ
ดี
(ชุด)
ชำรุดซ่อมได้
(ชุด)
ชำรุดใช้การไม่ได้
(ชุด)
ต้องการครุภัณฑ์
(ชุด)
1   ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์

820

160

160

- 40 40

เนื่องจากยอดนักเรียน
มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
ทำให้จำนวนห้องเรียน
และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียน
ที่เพิ่มมากขึ้น
 

2   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

820

1

1 - - 1
3

  ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

820

1

1 - - 1
4

  ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์

820

-

- - - 1
5

  ครุภัณฑ์ห้องเคมี

188

1

1 - - -
6   ครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์

188

1

1 - - -
7   ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา

188

- 1 - - -
8   ครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

820

- - - -

1

9   คอมพิวเตอร์พกพา

820

- - - -

40