ระเบียบการข้ามแดน ด่านพรมแดนช่องเม็ก
 
ระเบียบการข้ามแดน ด่านพรมแดนช่องเม็ก
กา
รขอหนังสือเดินทางไปประเทศลาว ทางด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
 

การขอหนังสือผ่านแดน (Border Passed) ไปลาว

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. ทะเบียนบ้าน 2 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 2 แผ่น

บุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 12 ปี
1. สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน 2 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 2 แผ่น

ค่าธรรมเนียมหนังสือผ่านแดน
1. หนังสือผ่านแดน 1 ปี 200 บาท
2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว 30 บาท

* หนังสือผ่านแดน 1 ปี ขออนุญาตได้เฉพาะบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น

สถานที่ยื่นคำร้องขอหนังสือผ่านแดน

1. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 0-4525-5407 หรือ 0-1790-6254 - หนังสือผ่านแดนชั่วคราว - หนังสือผ่านแดน 1 ปี
2. ด่านช่องเม็ก - หนังสือผ่านแดนชั่วคราว
3. ที่ว่าการอำเภอสิรินธร 0-4536-6092 - หนังสือผ่านแดนชั่วคราว - ระบบออนไลน์


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.guideubon.com/