กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


จุดมุ่งหมาย   

1.     ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ  การออกแบบ  การ 
   ใช้เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

2.     ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานการประกอบอาชีพ  การจัดการ  การแสวงหาความรู้  รู้จักเลือกใช้
    เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน  สามารถทำงานอย่างมีกระบวนการสร้างและ
    พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวีการใหม่ ๆ

3.     ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  รักการทำงานประหยัดอดออม  เสียสละ 
    ตรงต่อเวลา  เห็นคุณค่าและความสำคัญของงานและอาชีพสุจริต  มีวินัยในการทำงาน  
    เห็นความสำคัญของสารสนเทศ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน

 

โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน
2 ช่องเม็ก   พุทธศักราช 2555

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

รายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

หน่วย

การเรียน

ภาคเรียน

21101

การงานอาชีพ 1

40 ชม./ภาคเรียน

1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

21102

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1

40 ชม./ภาคเรียน

1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

22101

การงานอาชีพ 2

40 ชม./ภาคเรียน

1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

22101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

40 ชม./ภาคเรียน

1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

23101

การงานอาชีพ 3

40 ชม./ภาคเรียน

1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

23102

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3

40 ชม./ภาคเรียน

1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

 รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

หน่วยกิต

20201

ทักษะการพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20202

โปรแกรมประมวลผลคำ 1

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20203

โปรแกรมประมวลผลคำ 2

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20204

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20205

โปรแกรมตารางทำงาน

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20206

การสร้างสื่อด้วย E-Book

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20207

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20208

การจัดการฐานข้อมูล

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20209

การสร้างเว็บเพจด้วย Front Page

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20210

มัลติมีเดีย

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20211

งานธุรกิจเบื้องต้น

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20212

งานสำนักงานเบื้องต้น

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20213

การขายและการตลาดเบื้องต้น

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20214

งานบัญชีเบื้องต้น

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20215

ช่างอาหารไทย

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20216

ช่างร้อยมาลัย

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20217

ช่างแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20218

ช่างใบตอง

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20219

ช่างดอกไม้ประดิษฐ์

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20220

ช่างขนมไทย

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20221

ช่างจักสาน

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20222

ช่างผลิตเครื่องดื่ม

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20223

การถนอมอาหาร

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20224

งานปักผ้าด้วยมือ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20225

การตัดเย็บเบื้องต้น

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20226

ผลิตภัณฑ์งานโครเชต์

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20227

ช่างงานถักมาคราเม่ (Macrame)

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20228

งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20229

โครงงานหัตถกรรม

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20230

ช่างเกษตร

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20231

พืชผักทั่วไป

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20232

ไม้ดอกไม้ประดับ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20233

ไม้ตัดดอก

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20234

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20235

งานประดิษฐ์ตกแต่งสวน

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20236

งานปูน

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20237

งานไม้

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20238

ช่างแกะสลักจากเศษไม้

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20239

การเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20240

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20241

เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20242

หลักการเกษตรปลอดสารพิษ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20243

เฟอร์นิเจอร์งานไม้

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

20244

งานเกษตรทฤษฎีใหม่

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (แผนวิทย์-คณิตฯ)
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน
2 ช่องเม็ก   พุทธศักราช 2555

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551
 

รายวิชาพื้นฐาน         

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

หน่วย

การเรียน

ภาคเรียน

31101

การงานอาชีพ 1

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

31102

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

32101

การงานอาชีพ 2

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

32101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

33101

การงานอาชีพ 3

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

23102

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

หน่วยกิต

30201

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30202

การตกแต่งภาพด้วย Photoshop CS3

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30203

การสร้างสื่อด้วย DeskTop Author 5

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30204

คอมพิวเตอร์กราฟิก Illustrator CS3

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30205

สร้างวีดีโอด้วย Ulead VideoStudio 11 Plus

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30206

การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย ProSeskTop

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30207

การสร้างสื่อ CAI ด้วย Authorware

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30208

กราฟิกแอนนิเมชั่นด้วย Flash

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30209

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30210

Indesign CS3

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30211

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30212

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30213

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30214

โครงงานคอมพิวเตอร์

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (แผนทั่วไป)
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน
2 ช่องเม็ก   พุทธศักราช 2555

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551
 

รายวิชาพื้นฐาน         

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

หน่วย

การเรียน

ภาคเรียน

31101

การงานอาชีพ 1

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

31102

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

32101

การงานอาชีพ 2

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

32101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

33101

การงานอาชีพ 3

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

23102

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3

20 ชม./ภาคเรียน

0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติม  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

หน่วยกิต

30201

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30202

การตกแต่งภาพด้วย Photoshop CS3

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30203

การสร้างสื่อด้วย DeskTop Author 5

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30204

คอมพิวเตอร์กราฟิก Illustrator CS3

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30205

สร้างวีดีโอด้วย Ulead VideoStudio 11 Plus

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30206

การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย ProSeskTop

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30207

การสร้างสื่อ CAI ด้วย Authorware

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30208

กราฟิกแอนนิเมชั่นด้วย Flash

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30209

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30210

Indesign CS3

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30211

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30212

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30213

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30214

โครงงานคอมพิวเตอร์

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30215

บัญชีกิจการบริการ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30216

เอกสารทางธุรกิจ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30217

การจัดเก็บเอกสาร

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30218

กฎหมายธุรกิจ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30219

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30220

ช่างดอกไม้ประดิษฐ์

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30221

ศิลปะการจัดดอกไม้

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30222

ช่างประดิษฐ์ใบตอง

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30223

ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30224

ช่างแกะสลักตกแต่งอาหาร

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30225

ช่างเสื้อผ้าพื้นเมือง

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30226

อาหารไทย

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30227

อาหารนานาชาติ

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30228

ขนมอบ

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30229

งานเครื่องดื่มสมุนไพรในท้องถิ่น

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30230

งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น

จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต

30231

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30232

การปลูกพืชผักเศรษฐกิจ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30233

การปลูกพืชสมุนไพร

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30234

การแปรรูปพืชสมุนไพร

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30235

การแปรรูปผลภัณฑ์เกษตร

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30236

การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30237

การปลูกพืชไร่

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30238

งานทำเกษตรผสมผสาน

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30239

เกษตรอินทรีย์วิถีอุบล

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30240

งานผลิตพันธุ์พืช

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30241

งานผลิตพันธุ์ไม้

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30242

งานจัดสวน

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30243

งานจัดสวนถาด สวนแก้ว

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30244

งานเดินสายไฟในอาคาร

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

30245

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต