มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

บุคลากรที่เป็นข้าราชการครูและอาจารย์พิเศษทุกคนต้องปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานดังนี้

1.       ครูต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามหน้าที่ครูโรงเรียนช่องเม็กวิทยา  คือ
1.1     สอนนักเรียนเต็มเวลา  เต็มหลักสูตร  และเต็มใจ
1.2     ปกครองนักเรียนด้วยความเมตตาและยุติธรรม
1.3     แนะแนวนักเรียนตามวัย  สถานการณ์  และทางก้าวหน้า
1.4     รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของโรงเรียนให้ครบถ้วน
1.5     ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กว้างไกล
1.6     พัฒนาตนเองทางวิชาการ  และจรรยาบรรณครู
1.7     สนับสนุนงานหมู่คณะและชุมชน
1.8     ช่วยงานพิเศษของฝ่ายต่าง ๆ โรงเรียน
1.9     อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2.       ครูต้องปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  คือ
2.1     มาตรฐานที่  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
2.2     มาตรฐานที่  2   ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
2.3     มาตรฐานที่  3   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
2.4     มาตรฐานที่  4   พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
2.5     มาตรฐานที่  5   พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2.6     มาตรฐานที่  6   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน
2.7     มาตรฐานที่  7   รายงานผลพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
2.8     มาตรฐานที่  8   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างสร้างสรรค์
2.9     มาตรฐานที่  9   ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
2.10   มาตรฐานที่  10  ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
2.11   มาตรฐานที่  11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
2.12   มาตรฐานที่  12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

3.       ครูต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้การประพฤติตามจรรยาบรรณครู  พ.. 2539  คือ
3.1    ครูต้องรักศิษย์  โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
3.2    ครูต้องอบรมสั่งสอน  ฝึกฝน  สร้างความรู้  พัฒนาด้านนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ
          ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3    ครูต้องประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกาย  วาจา  และจิตใจ
3.4    ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจอารมณ์และสังคมแก่ศิษย์
3.5    ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใด ๆ
         อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
3.6    ครูย่อมพัฒนาตนเองในด้ายวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพัฒนาการวิชาการ  เศรษฐกิจ  สังคม 
         และการเมืองอยู่เสมอ
3.7    ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
3.8    ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในการสร้างสรรค์
3.9    ครูพึงประพฤติปฏิบัติตน  เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

4.       ครูโรงเรียนช่องเม็กวิทยาต้องปฏิบัติงานโดยมีผลงานมาตรฐาน  ในเรื่องต่อไปนี้
4.1    จัดทำแผนการสอนภาคเรียนละ  รายวิชา  และจัดทำหรือพัฒนากำหนดการสอนทุกรายวิชา
4.2    จัดทำแฟ้มสะสมผลงานครู
4.3    จัดพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด  และเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง
          ในรายวิชาที่จัดสอน
4.4    จัดพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนและหรือเทคนิคแฟ้มพัฒนางาน 
        
(Port  Folio)  เป็นสำคัญ
4.5    จัดทำสมุดประเมินผลการเรียน  และสมุดบันทึกการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ  เป็นไปตามกำหนดเวลา  และรูปแบบ
          ที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง
4.6    จัดทำแบบทดสอบ  แบบฝึกต่าง ๆ ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและปรับปรุงอยู่เสมอให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้นผู้เรียน
         เป็นสำคัญ  และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนอย่างชัดเจน
4.7    ครูต้องปฏิบัติตนตามแบบแผนของทางราชการ  และตามกฎหมาย  กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม และเคร่งครัด
         ครูต้องยึดถือเรื่องวินัย  จรรยาบรรณครูและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
4.8    ครูประพฤติตนและปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  โดยผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียนตามเกณฑ์  คือ

ค่าเฉลี่ยระหว่าง        50 - 59         คะแนนคือ         ต้องปรับปรุง / พัฒนาเพิ่มอย่างยิ่ง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
        60 - 69         คะแนนคือ        ระดับพอใช้ / ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
        70 - 79         คะแนนคือ        ระดับดี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
        80         คะแนนขึ้นไป           ระดับดีมาก

                หมายเหตุ    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

4.9    ครูมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน  ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
4.9.1   ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันและครูเวรในการรักษาทรัพย์สินของทางราชการอย่างครบถ้วน
4.9.2   ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาคณะสี  ครูประจำชั้น  คณะกรรมการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
4.9.3   เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมประชุมประจำสัปดาห์  และกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง
4.9.4   การปฏิบัติราชการ ยึดเวลาและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  และแบบธรรมเนียมของโรงเรียน
4.9.5   การปฏิบัติราชการในโรงเรียนกำหนดขีดเส้นแดง  และมอบหมายผู้ขีดเส้นแดงตามระเบียบของทางราชการ
4.9.6   การจัดเรื่องการออกนอกบริเวณโรงเรียน  การลา  การขาด  การรายงานชี้แจง  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
            และแบบของโรงเรียน
4.9.7   ครูต้องยึดมารยาทการทำงานในองค์กร  และมารยาททางสังคมให้เหมาะสมกับวัยและบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล 
            โดยเสมอหน้ากัน
4.9.8   ครูมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบภาคเรียนหนึ่ง ๆ โดยจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและแฟ้มพัฒนางาน
            ของตน  ซึ่งตรวจสอบและประเมินได้
4.9.9   ครูต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการให้สมบูรณ์ครบถ้วนและตามเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
4.9.10 ครูต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน  ในเรื่องการแต่งกาย  การใช้เวลาว่าง  การเข้ากลุ่มกิจกรรม
            การเดินทางไป
- กลับ สอดส่องพฤติกรรมการใช้  จำหน่ายสารเสพย์ติดทุกประเภท  และการเล่นการพนัน  อบายมุข 
            การทะเลาะวิวาท  เป็นต้น
4.9.11 ครูต้องพัฒนาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การเงิน  คุณธรรมอยู่เสมอ