โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รั้ว ฟ้า - แดง ยินดีต้อนรับค่ะ....................................            

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณรงค์  จุมพล
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิชากร  พิมพ์ทอง
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
สถิติจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
สาระสังคมศึกษาฯ
สาระสุขศึกษา และพลานามัย
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระภาษาต่างประเทศ
 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสอบ O-Net  [ม.3]   [ม.6]
เปรียบเทียบผลสอบ O-Net
 
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายนิเวศ  มงคลการ   [1]  [2]
นางบุญล้อม  แก้วดอน   [1]  [2]
นางพรพรรณ  สมชาติ
นางทิวาวรรณ์  บุญเสริม
นางสุภาวดี  มงคลการ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
นายวรชัย  ยืนมั่น 
    
นายนพดล  มูลหล้า
นายวรพงษ์  สูโคตร
นายศิริศักดิ์  ศุภรักษ์
    
ตราโรงเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนกิจกรรม
ตารางสอบ
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
- ทำ E-PASSPORT
- ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน
- ระเบียบการข้ามแดน
- การนำรถออกต่างประเทศ
- การนำรถเข้าลาว
- รถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
เขื่อนสิรินธร
วนอุทยานแก่งตะนะ
พัทยาน้อย
บ่อน้ำบุ้น
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)
   สถานที่สำคัญ / ประเพณี
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล [1]  [2]  [3]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ชมรมอนุรักษ์ม้าบ้านสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ วัดเขื่อน (สาขาที่ 8)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

website counter


  Guestbook
ความเคลื่อนไหวเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กของเรา
 
 
กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา  

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการ นายวัฒนา เตชะโกมล มอบหมายให้ท่านรอง ทิชากร พิมพ์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ม. 5 จำนวน 3 คน ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งศรีโคตร โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นายบุญหลาย คำสิงห์ มาเป็นประธาน และนางกุศราวดี ดำรงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รพสต.แก่งศรีโคตร ในครั้งนี้

 

                

------------------------------------------------------------------------------------

เยี่ยมนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567  ผู้อำนวยการ นายวัฒนา เตชะโกมล และรองผู้อำนวยการ นายณรงค์ จุมพล ได้เดินทางไปเยี่ยม นักเรียน ม. 5 จำนวน 3 คน ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งศรีโคตร โดยมีนางกุศราวดี ดำรงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รพสต.แก่งศรีโคตรให้คำแนะนำในการเข้าฝึกประสบการณ์ฯ

 

        

------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางพรพรรณ สมชาติและนางสาวแพรวพลอย หนูทอง นำนักเรียน ม.5 จำนวน 3 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งศรีโคตร โดยมีนางกุศราวดี ดำรงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รพสต.แก่งศรีโคตรให้คำแนะนำในการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล
 

        

        

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
ผลงานครู และบุคลากร /กิจกรรมครูและบุคลากร  

อบรมขยายผลครูนางฟ้า
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567  คณะดำเนินงานครูนางฟ้า นำโดย นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วย นายกิติกร บุญเสริม, นางบุญล้อม แก้วดอน, นางพรพรรณ สมชาติ และนางสาวพิมพ์ระวี คำแพงศิริรัตน์ ดำเนินการขยายผลการอบรมครูนางฟ้า เสริมศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยบูรณาการจิตวิทยาสังคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

 

        

------------------------------------------------------------------------------------

  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

(3 เม.ย.67)
ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ จุมพล รองผู้อำนวยการ นางทิชากร พิมพ์ทอง และคณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแหนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมี นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายกฤตภาส อัครเศรษฐานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ นางฐิติภา จารุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (วันที่สอง)

 

        

------------------------------------------------------------------------------------

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

(2 เม.ย.67)
ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ จุมพล รองผู้อำนวยการ นางทิชากร พิมพ์ทอง และคณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแหนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมี นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายกฤตภาส อัครเศรษฐานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ นางฐิติภา จารุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก(วันแรก)

 

        

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมครูที่ผ่านมา >>>
กิจกรรมชุมชน     
ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 วันที่ 25 มกราคม 2567 ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เพื่อสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้าด่านชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

        

------------------------------------------------------------------------------------

ทำบุญสัมฆทานวัดสวนป่า-ห้วยน้ำใส
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดย นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมบุญสังฆทาน ประจำปี 2566 ชุมชนบ้านห้วยน้ำใส-สวนป่า ดำเนินการจัดโรงทานโรงเรียน และทำบุญถวายสังฆทานตามกาลในพรรษาประจำหมู่บ้านในเขตบริการ เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีนิยมอันดีงาม ประจำหมู่บ้าน ณ วัดห้วยน้ำใส-สวนป่า ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

       

------------------------------------------------------------------------------------

ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เพื่อสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้าด่านชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา >>>
เบ็ตตี้ FanPage   

ผลงานทางช่องทาง Youtube โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ  

<< กลับขึ้นด้านบน >>

สพฐ กรมสามัญ  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม    ห้องสมุดดิจิตอล    คณิตศาสตร์     ลาวออนไลน์      EDU text       วัดผลจุดคอม      ไทย ทู เลิน       พจนานุกรมไทย บุค พอยท์ วิชาการดอทคอม หมู่บ้านครู สังคมศึกษาออนไลน์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ลานธรรม สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก ความรู้เศรษฐศาสตร์ Think.com NecTec สรรสาร 

นายก อบจ. อุบลฯ

นายกานต์ กัลป์ตินันท์
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

รองนายก อบจ. อุบลฯ

นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช
รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

รองนายก อบจ. อุบลฯ

นายสิทธิพล เลาหะวนิช
รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

รองนายก อบจ. อุบลฯ

นายอภิรักษ์  นามบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัด อบจ.อุบลฯ

นางบัวพันธ์ กอดแก้ว
ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รองปลัด อบจ.อุบลฯ

นายอุทัย  วะรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
รักษาการฯ ปลัด อบจ.อุบลราชธานี
 

รองปลัด อบจ.อุบลฯ

นายสวัสดิ์  ฤทธิ์สิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ

นางบัณฑิตา  วงค์งาม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
  หน่วยงานราชการ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สพฐ.
  สพม.29
 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

   แหล่งความรู้
   แหล่งความรู้คุณครู

  คุณครู.คอม

ศรีไทย.คอม

  วิชาการคอม

ครูไทย

  วัดผล.คอม

ด.เด็ก

  กระดานดำ.คอม

สสวท.

  ไทยกู๊ดวิว.คอม

บ้านความรู้

  สารานุกรมไทย

คนไทย

  อักษร.คอม

ดิกชันนารี่

  ห้องสมุดกฎหมาย

พจนานุกรม

  ทะเบียนราษฎร์

รหัสไปรษณีย์

  

   กิจกรรมคนเก่ง

 
นางสาวศิริพร สุระไพฑูรย์
วามแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอของรัฐบาล 
.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจบการศึกษาปริญญาตรี ณ  ประเทศอิตาลี

 

   ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
 

   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ


08 เมษายน, 2567
เวลา 10:31:34


 


   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ 11 บ้านสวนป่า  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350

Tel. 0-4525-2671  Fax: 0-4525-2672   Email:
chongmek_school@hotmail.com