กิจกรรมชุมชนประจำปี 2566
ทำบุญสัมฆทานวัดสวนป่า-ห้วยน้ำใส
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดย นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมบุญสังฆทาน ประจำปี 2566 ชุมชนบ้านห้วยน้ำใส-สวนป่า ดำเนินการจัดโรงทานโรงเรียน และทำบุญถวายสังฆทานตามกาลในพรรษาประจำหมู่บ้านในเขตบริการ เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีนิยมอันดีงาม ประจำหมู่บ้าน ณ วัดห้วยน้ำใส-สวนป่า ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เพื่อสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้าด่านชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวนโยบายของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เกาะกลางถนน ทางเดินเท้ารอบด่านชายแดนช่องเม็ก โดย นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปลูกป่าอาเซียน
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดย นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย - สปป.ลาว ปลูกป่าอาเซียน และปล่อยปลา ร่วมกับกองกำลังสุรนารีที่ 215, องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก หน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตตำบลช่องเม็ก และอำเภอสิรินธร โดยนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ พื้นที่ปลูกป่าทางขึ้นภูมดง่าม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม
วั
นพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เพื่อสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้าด่านชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น. อำเภอสิรินธรได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาซึ่งทุกปีจะจัดขึ้นเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดอุบลราชธานได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัยากรป่าไม้ของชาติ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มลภาวะต่าง ๆ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมน (วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------